نمایش نوار ابزار

برنامه امتحانات تجدیدی و ارتقایی مردادماه ۱۳۹۶

دروسی که با علامت ستاره مشخص شده اند مخصوص به دوره ارتقایی میباشند

photo_2017-06-01_14-19-20 photo_2017-06-01_14-19-23

 

دیدگاه ها