نمایش نوار ابزار

۲۰۱۶۰۱۰۳_۱۱۱۶۱۰

دیدگاه ها
  • به راستی که ماهمه شیخ باقرنمر هستیم  ماشیعه ی علی اب ابیطالبیم واینباراستوار تر از قبلیم.ال سعود رازیر پاهایمان له میکنیم.لبیک یاعلی

  • به راستی که ماهمه شیخ باقرنمر هستیم . ماشیعه ی علی ابن ابیطالبیم وال سعود رازیر پاهایمان له میکنیم.لبیک یاعلی